mdsk.net
当前位置:首页 >> 汉语拼音全部 >>

汉语拼音全部

字 母 表 Aɑ Bb Cc Dd Ee Ff Gɡ Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz 声 母 表 b p m f d t n l g k h j q x 玻 坡 摸 佛 得 特 呢 勒 哥 科 喝 基 欺 希 zh ch sh r z c s y w 知 蚩 诗 日 资 雌 思 衣 乌 韵 母 表 单韵...

a ai an ang ao ba bai ban bang bao bei ben beng bi bian biao bie bin bing bo bu ca cai can cang cao ce cen ceng cha chai chan chang chao che chen cheng chi chong chou chu chua chuai chuan chuang chui chun chuo ci cong cou cu cu...

a o e i u ü b p m f d t n l g k h j q x zh ch sh r z c s y w 声母表 b p m f d t n l g k h j q x zh ch sh r z c s y w 单韵母表 a o e i u ü 复韵母 ai ei ui ao ou iu ie üe er an en in un vn ang eng ing ong 整体认读音节 zhi chi shi...

26个汉语拼音字母表: 声母表: b[玻] p[坡] m[摸] f[佛] d[得] t[特] n[讷] l[勒] g[哥] k[科] h[喝] j[基] q[欺] x[希] z[资] c[;雌] s[思] r[日] zh[知] ch[嗤] sh[诗] y[医] w[巫] 韵母表: a[阿] an[安] ao[奥] ai[哀] ang[昂] o[喔] ong[...

“拼音”分4个声调,即: (1)阴平(第一声),用“ˉ”表示,如lā; (2)阳平第二声,用“ˊ”表示,如lá; (3)上声(第三声),用“ˇ”表示,如lǎ; (4)去声(第四声),用“ˋ”表示,如;là。 1、《汉语拼音方案》中声调采用的是符号标调: 1957年...

汉语全拼音:hàn yǔ quán pīn yīn 拼音,是拼读音节的过程,就是按照普通话音节的构成规律,把声母、介母、韵母急速连续拼合并加上声调而成为一个音节。

第一声,(阴平,或平调,“ˉ”); 第二声,(阳平,或升调,“ˊ”); 第三声,(上声,或上音,“ˇ”); 第四声,(去声,或去音,“ˋ”);

a 嘴张大,舌位最低,舌面中部微微隆起。 o 舌头略向后缩,舌面后部隆起,口微开,唇略圆。 e 口腔大孝舌位高低与o大体相同,只是嘴角向两边展开。 i 开口度小,两唇呈扁平行,上下齿相对(齐齿),舌尖接触下齿背,使舌面前部隆起和硬腭前部相...

某 标准读音:mǒu(ㄇㄡˇ) 代替不明确指出的人、地、事、物等。 因此,你要打mou这三键

汉语语音变调例说 人们说话时,一个音节接着一个音节,当一连串音节不断发出时便形成了“语流”。在语流中,有时由于不同语体环境、语义环境或语调环境乃至一些特殊情况,引起某些音节的声调发生变化,这就是汉语的变调。这种变调情况,可以归纳出...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.mdsk.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com