mdsk.net
当前位置:首页 >> 河中石兽人教版注释 >>

河中石兽人教版注释

原文 沧州南一寺临河干(gān),山门圮(pǐ)于河,二石兽并沉焉.阅十余岁,僧募金重修,求石兽于水中, 竟不可得.以为顺流下矣,棹(zhào)数小舟,曳(yè)铁钯(pá),寻十余里,无迹.一讲学家设帐寺中,闻之笑曰:“尔辈不能

原文:沧州南临河干,山门圮于河,二石兽并沉焉. 译文:沧州南面一座寺庙靠近河岸,大门倒塌在河中,两个石兽一起沉入河底. 原文:阅十余岁,僧募金重修,求二石兽于水中,竟不可得,以为顺流下矣. 译文:过了十多年,和尚募集金

再答一次~原文:沧州南一寺临河干,山门圮于河,二石兽并沉焉.译文:沧州南面一座寺庙靠近河岸,大门倒塌在河中,两个石兽一起沉入河底.原文:阅十余岁,僧募金重修,求二石兽于水中,竟不可得,以为顺流下矣.译文:过了十多年

注释: 河中石兽[1] 作者:纪昀[1] 沧州南一寺临河干(gān),山门圮(pǐ)于河,二石兽并沉焉.阅十余岁,僧募金重修,求石兽于水中, 作者纪昀 竟不可得.以为顺流下矣,棹(zhào)数小舟,曳(yè)铁钯(pá),寻十余里,无迹.[1]

1、沧州:地名,今河北省沧州市.2、临:靠近.也有“面对”之意.3、河干:河边.(河:指黄河,历史上黄河曾流经沧州.)干,水边,河岸.4、山门:寺庙的大门.5、圮:倒塌.6、并:一起.7、沉焉:沉没在这条河里.焉,兼词,

沧州南面一座寺庙靠近河岸,寺院正门倒塌在河中,(门前)两个石兽一起沉入了河底.过了十多年,和尚募集钱款重修寺庙,在河中寻找两个石兽,到底没能找到,(人们)认为它们顺流而下了.(于是)划着几只小船,拖着铁耙,(向下游

沧州的南面,有一座寺庙靠近河岸,寺庙的正门倒塌在了河水里,门前的两个石兽一起沉没在这条河里.经过十多年,僧人们募集金钱重新修建寺庙,并在河中寻找石兽,最终还是没有找到.僧人们认为石兽顺着水流漂到下游.于是划着几只小

亲爱的楼主:沧州南面一座寺庙靠近河岸,大门倒塌在河中,两个石兽一起沉入河底.经历十多年,和尚募集金钱重修寺庙,在河中寻找两个石兽,最终没找到,以为它们顺流而下了.摇着几只小船,拉着铁耙,寻找了十多里,没有痕迹. 一个

1.临:靠近. 2.河干:河边.干,水边,岸边. 3.山门:寺庙的大门. 4.圮(pǐ):倒塌. 5.并:一起. 6.焉:于此,在那里 7.阅:经历. 8.募:募集. 9.求:寻找. 10.竟:终于,到底. 11.棹(zhào):船桨.这里作动词用,划船. 12.曳(

文言文中之的意思 之 ⑴他,她,它(们).例: ①人皆吊之.(之:他,指上文善术者) ②以刀劈狼首,数刀毙之.(之:它,指狼.) ③ 然之.(之:它,指上文李 的话.) ④媪之送燕后也,持其踵为之泣.(本义项指后一个“之”:

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.mdsk.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com