mdsk.net
当前位置:首页 >> 化学元素周期表的所有字怎么读? >>

化学元素周期表的所有字怎么读?

第一周期:氢氦 ---- 侵害 第二周期:锂铍硼碳氮氧氟氖 ---- 鲤皮捧碳 蛋养福奶 第三周期:钠镁铝硅磷硫氯氩 ---- 那美女桂林留绿牙(那美女鬼 流露绿牙) 第四周期:钾钙钪钛钒铬锰 ---- 嫁改康太反革命 铁钴镍铜锌镓锗 ---- 铁姑捏痛新嫁者 砷...

元素周期表(注音版) qīng氢 hài氦 lǐ锂 pí铍 péng硼 tàn碳 dàn氮 yǎng氧 fú氟 nǎi氖 nà钠 měi镁lǚ铝 guī硅 lín磷 liú硫 lǜ氯 yà氩 jiǎ钾 gài钙 kàng钪 tài钛 fán钒 gè铬měng锰 tiě铁 gǔ钴 niè镍 tóng铜 xīn锌 jiā镓 zhě锗 shēn砷 xī硒 xiù溴 k...

一、氢(qīng)。氦(hài)。锂(lǐ)。铍(pí)。硼(péng) 二、碳(tàn)。氮(dàn)。氧(yǎng)。氟(fú)。氖(nǎi)。 三、钠(nà)。镁(měi)。铝(lǚ)。硅(guī)。磷(lín)。硫(liú)。 四、氯(lǜ)。氩(yà)。钾(jiǎ)。钙(gài)。钪(kàng)。钛(tài)。钒(fán)。 五、...

氢(qīng) 氦(hài) 锂(lǐ) 铍(pí) 硼(péng) 碳(tàn) 氮(dàn) 氧(yǎng) 氟(fú) 氖(nǎi) 钠(nà) 镁(měi) 铝(lǚ) 硅(guī) 磷(lín) 硫(liú) 氯(lǜ) 氩(yà) 钾(jiǎ) 钙(gài) 钪(kàng) 钛(tài) 钒(fán) 铬(gè) 锰(měng) 铁(tiě) 钴(gǔ) 镍(niè) 铜(tóng...

氢(qīng) 氦(hài) 锂(lǐ) 铍(pí) 硼(pãng) 碳(tàn) 氮(dàn) 氧(yǎng) 氟(fú) 氖(nǎi) 钠(nà) 镁(měi) 铝(lǚ) 硅(guī) 磷(lín) 硫(liú) 氯(lǜ) 氩(yà) 钾(jiǎ) 钙(gài) 钪(kàng) 钛(tài) 钒(fán) 铬(gâ) 锰(měng) 铁(tiě) 钴(gǔ) 镍(ni...

第一周期元素:1 氢(qīng) 2 氦(hài)   元素周期表正确金属汉字写法 第二周期元素:3 锂(lǐ) 4 铍(pí) 5 硼(péng) 6 碳(tàn) 7 氮(dàn) 8 氧(yǎng) ...

氢 qing1 氦 hai4 锂 li3 铍 pi2 硼 peng2 碳 tan4 氮 dan4 氧 yang3 氟 fu2 氖 nai3 钠 na4 镁 mei3 铝 lv3 硅 gui1 磷 lin2 硫 liu2 氯 lv4 氩 ya4 钾 jia3 钙 gai4 钪 kang4 钛 tai4 钒 fan2 铬 ge4 锰 meng3 铁 tie3 钴 gu3 镍 nie4 铜 tong...

标准答案:参照新华字典。常用前4周期的元素,多数读半边即可。

1.氢(qing)2.氦(hai)3.锂(li)4.铍(pi)5.硼(peng) 6.碳(tan) 7.氮(dan)8. 氧(yang) 9. 氟(fu) 氖10.(nai)11. 纳(na)12. 镁(mei)13. 铝(lv)14. 硅(gui)15. 磷(lin)16. 硫(liu) 17.氯(lv)18. 氩(ya)19. 钾(jia)20. 钙(gai)- -!打字麻烦 20以...

氢(qīng)氦(hài) 锂(lǐ)铍(pí)硼(péng)碳(tàn)氮(dàn)氧(yǎng)氟(fú)氖(nǎi) 钠(nà)镁(měi)铝(lǚ)硅(guī)磷(lín)硫(liú)氯(lǜ)氩(yà) 钾(jiǎ)钙(gài)钪(kàng)钛(tài)钒(fán)铬(gè)锰(měng)铁(tiě)钴(gǔ)镍(niè)铜(tóng)锌(xīn)镓(jiā)锗(zhě)砷(...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.mdsk.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com