mdsk.net
当前位置:首页 >> 取出数组中的最大值 >>

取出数组中的最大值

function array_max(arr){var max=arr[0];for(var i in arr){if(arr[i]>max){max=arr[i];}}return max;}var data=[3,34,545,12,167,885,3.2];console.log(array_max(data));

不是很专业,看我写的注释。 class Caixian { public static int getMax(int[] arr) //自定义函数 { int max = arr[0]; //将arr[0]的值赋给最大值,先默认他为最大 for(int x=1;xmax) //如果数组中别的数比他大,将arr[x]的值赋给max,一直循环...

思路:可以用遍历数组的方法来判断 方法如下: var t = new Array(1,11,111,1111,11111);//定义个数组var m = t[0];for(var i=1;i

以下程序主要是求得数组中的最大值和最小值: public class a {public static void main(String args[]) {int a[]={84,40,16,3,10,49,28,76,94,70};int n;int min=a[0];int i;int max=a[0];for(n=0;n

var a=[1,2,3,5]; alert(Math.max.apply(null, a));//最大值。 alert(Math.min.apply(null, a));//最小值。 jQuery简介: jQuery是一套跨浏览器的JavaScript库,简化HTML与JavaScript之间的操作。由John Resig在2006年1月的BarCamp NYC上发布第...

具体实现方法可以参考如下程序: #include void main() { double a[] = {3, 4.2, 4, 5.3, 1, 0.4, 5}; double *max=(double *)malloc(sizeof(double)); // 最大值指针 double *min=(double *)malloc(sizeof(double)); // 最小值指针 int i; *max...

最简单的方法是采用“打擂台”的方法。假定数组中有N个元素,为a[i](i=0,1,2,...,N-1).算法步骤如下: 1)i=0,Max=a[0] 2)i增 1,如 i=N,则算法结束; 3)如a[i]>Max,则更新Max=a[i]; 4)转第2)步 5)输出最大值Max。 给出一段C代码: #i...

var a=[1,2,3,5]; alert(Math.max.apply(null, a));//最大值 alert(Math.min.apply(null, a));//最小值 多维数组可以这么修改:var a=[1,2,3,[5,6],[1,4,8]]; var ta=a.join(",").split(",");//转化为一维数组 alert(Math.max.apply(null,ta));/...

首先把数组的第一个数赋值给变量max和min,分别表示最大值和最小值,再依次判断数组的其他,判断当前的最大值和最小值是否就是最大值和最小值,如果不是进行替换,最后输出最大值和最小值。 #include#define N 6int main(){int a[N],max,min,i;f...

还有什么会比PHP的方法高效? 最大的

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.mdsk.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com