mdsk.net
当前位置:首页 >> 如何用C语言编程将两个有序数组A,B合并成一个数组C >>

如何用C语言编程将两个有序数组A,B合并成一个数组C

基本思想: 1)先在A、B数组中各取第一个元素进行比较,将小的元素放入C数组; 2)取小的元素所在数组的下一个元素与另一数组中上次比较后较大的元素比较,重复上述比较过程,直到某个数组被先排完; 3)将另一个数组剩余元素抄入C数组,合并排...

#include#define M 4 //数组a的元素个数#define N 3 //数组b的元素个数void paixu(int a[],int w){ int i,j;int t; for(j=1;j

#include #include #include #define datelimit 1000 + 1 + 1 #define n 5 #define m 5 //datelimit 是最大的数组数 注意别开爆 n和m是a、b两队列的元素数用的时候修改后面的数字就可以了 int main() { int a[datelimit],b[datelimit],c[datelim...

就是归并排序: #includevoid sort(int arr1[], int len1, int arr2[], int len2, int result[]){int dst = 0;int ind1 = 0; int ind2 = 0;while(ind1 < len1 && ind2 < len2){if(arr1[ind1] < arr2[ind2]){result[dst++] = arr1[ind1++];}else{...

将AB的数据合并的一个数组中,排序,输出 1、for( i = 1 to strlen(a) ) input->array[i]; 2、for( i = strlen(a)+1 to strlen(a)+strlen(b) ) input->array[i]; 3、sort(array[1] to array[end] ); 4、output

题目没有具体要求怎么做,所以用下面思想实现较简单:写一个排序函数,调用函数对两个无序数组排序(题目有要求,否则可以不排序),然后将其中一个数组连接到另一个数组之后存入第三个数组,最后调用函数对第三个数组排序。代码如下: #include "...

#include int main() { int a[] = {1,7,9,11,13,15,17,19}; int b[] = {2,4,6,8,10}; int la = sizeof(a)/sizeof(int); int lb = sizeof(b)/sizeof(int); int c[la+lb]; int i=0, j=0, k=0; while (i

m是a数组中数据的总数,n是b数组中数据的总数 i用于在数据a到c的传递中控制a的数组下标,总是a[i]被传递给C[k] j用于在数据b到c的传递中控制b的数组下标, 总是b[j]被传递给C[k] while 循环的条件表示,当被传递给c的数据元素小于a、b中的数据总...

# include void sort(int a[],int m) { int i,j,term; for(i=0;i

int buf[x] = {0},i,tmp=0; do { for(i = x - 2;i >=0;i--)if(buf[i]) break; for(;i >=0;i--) { if(buf[i] >= tmp) buf[i + 1] = buf[i]; else { buf[i] = tmp;break; } } printf("Please input('q'):"); fflush(stdin); }while(EOF != scanf("...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.mdsk.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com