mdsk.net
当前位置:首页 >> 绥亿的释义 >>

绥亿的释义

亿 [yì]释义:数目,一万万;古代指十万:~万(泛指极大的数目).~万斯年(形容无限长远的年代).详细解释亿〈形〉(形声)安宁;安定亿,安也.--《说文》不能供亿.--《左传隐公十年》心亿则乐.--《左传昭公二十一年》我盍姑

福绥没有实际的含义,因为它本身不是一个词语.一、福拼音:fú 部首:礻笔画:13五笔:PYGL释义:1.幸福;福气(跟“祸”相对):~利.享~.造~.2.旧时妇女行“万福”礼:~了一~.3.(Fú)指福建:~橘.4.姓.二、绥拼音:suí 部首:

带亿的有哪些词 :亿万、 兆亿、 亿昌、 亿劫、 亿恨、 亿千、 亿庶、 供亿、 亿中、 积亿、 亿康、 亿兆、 逆亿、 不亿、 亿宁、 亿仞、 饷亿、 亿祀、 亿度、 绥亿、 亿负、 钜亿、 百亿、 亿龄、 亿盈、 巨亿、 凭亿、 亿逞、 亿探、 亿垓、 亿年、 诡亿、 庾亿、 亿众、 亿品、 亿忌、 亿、 亿廪、 亿庾、 亿事 亿则屡中、 心亿则乐、 八十亿、 亿兆一心、 亿万斯年

三首 [原文] 一、江南好,风景旧曾谙.日出江花红胜火,春来江水绿如蓝.能不忆江南? [译文] 一、江南的风景多么美好,如画的风景久已熟悉.太阳从江面升起时江边的鲜花

亿释义:数目,一万万;古代指十万:~万(泛指极大的数目).~万斯年(形容无限长远的年代).

用字分析 子:对人的称呼:男子.妻子.才子.亿:数目,一万万;古代指十万:亿万.成语释名 才子佳人 正人君子 仁人君子 天之骄子 亿万斯年 亿辛万苦 亿兆一心 唐诗宋词 太子池南楼百尺,八窗新树疏帘隔. -温庭筠《雍台歌》何时天狼灭,父子得闲安. -李白《幽州胡马客歌》天公见玉女,大笑亿千场. -李白《短歌行》从今亿万岁,天宝纪春秋. -王维《三月三日曲江侍宴应制》

亿万、兆亿、亿昌、亿劫、亿恨、亿庶、亿中、亿兆、亿负、钜亿、亿度、不亿、绥亿、亿千、积亿、亿康、千亿、诡亿、亿仞、供亿、亿测、巨亿、亿宁、亿事、亿年、亿类、亿廪、亿计、亿丈、亿祀、亿龄、亿众、亿丑、亿、亿庾、百亿、亿亿、亿盈、亿代、共亿亿忌、亿变、亿探、亿逞、庾亿、亿福、丽亿、凭亿、亿姓、亿垓、逆亿、亿、心亿、亿载、亿品、亿出、亿辛万苦、八十亿、亿兆一心、亿万斯年

亿万、亿昌、积亿、供亿、亿劫、亿康、亿恨、亿宁、逆亿、百亿、 绥亿、亿计、亿中、亿龄、钜亿、亿盈、亿忌、亿年、亿兆、 诡亿、亿逆、亿类、亿度、千亿、亿众、亿垓、亿丈、亿众、亿廪、 亿变、

词目 亿万斯年 发音 yì wàn sī nián 释义 斯:语助词,无义.亿万年.形容长远的年代.旧时多用于祝国运绵长. 出处 《诗经大雅下武》:“于万斯年,受天之祜.” 示例 ~,福禄攸同.(《宋史乐志》) 词目 亿兆一心 发音 yì zhào yī xīn 释义 全国人民一条心.

一亿,亿万、千亿、亿品、兆亿、亿亿、亿万斯年、亿度、亿康、百亿、亿兆、亿兆一心、亿中、供亿、亿辛万苦、亿昌、亿众、亿年、亿福、亿姓、亿载、亿劫、亿宁、心亿、亿盈、巨亿、绥亿、八十亿、丽亿、亿垓、亿龄、共亿、亿仞、亿测、不亿、亿庶、亿丈、亿代、庾亿、钜亿、亿丑

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.mdsk.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com