mdsk.net
当前位置:首页 >> 19.PrivAtE SuB Form_CliCk() Dim A As IntEgEr S... >>

19.PrivAtE SuB Form_CliCk() Dim A As IntEgEr S...

定义静态变量,执行此过程时,该变量不会被初始化,而是保持上次调用此过程时的值。

Private Sub Command1_Click()Dim a As IntegerFor i = 10 To 1 Step -2 s = s + iNext iPrint sEnd Sub注意:Print i 改为 Print s

Private Sub Command1_Click()Dim a(1 To 10) As IntegerDim i As IntegerFor i = 1 To 10a(i) = i * iiList1.AddItem Str(a(i))NextEnd Sub前面的循环结束的时候next I是11了,a最大才10,所以下标越界

a(1)=2 b(1)=2*2=4 a(2)=4 b(2)=4*2=8 a(3)=6 b(3)=6*2=12 a(4)=8 b(4)=16 for循环后i=5 b(5-2)=b(3)=12

如果nextib(1)=10是 next i b(1)=10next sub是 next end sub的话 运行结果为两行各5个11

第1题的输出结果是$$$ Tab[(n)]可选的 n 参数是在显示或打印列表中的下一个表达式之前移动的列数。 例如Print tab(10);"$",$将在第10列出现

NO. 1 3 NO. 2 5 NO. 3 2 NO. 4 1 NO. 5 1

因为最后在next k 的时候,k又加了1,然后检测>2,就跳出循环了,但这个时候,k已经等于3了

j = Val(s1)‘这句是将字符型变量s1转换成数值型赋给变量j n(j) = n(j) + 1'这句是使数组n的j元素数值加1

把下面的代码复制到窗体的代码里,运行后单击窗体就可以了。 Private Sub Form_Click() Dim a() As Integer '空数组 Dim n As Integer Dim i As Integer Dim max As Integer '数组最大值下标 Dim min As Integer '数组最小值下标 Dim t As Integ...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.mdsk.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com