mdsk.net
当前位置:首页 >> 26字母在单词中的发音 >>

26字母在单词中的发音

a :/ae/、 b :/b/ 、c: /k/ 、d :/d/、 e :/e/ 、f :/f/ 、g: /g/、h :/h/ 、i;/I/、 j:/dз/ 、k :/k/ 、l :/l/、 m:/m/ 、n:/n/ o: / כ/、 p:/p/、 q:/kw/、 r: /r/、 s: /s/ 、t:/t/ 、 u :/۸/ 、v: /v/、 w :/w/、 x: /ks...

26个字母在单词中的发音发音表如下。 1、A、B、C、D、E这5个字母的发音如下。 2、F、G、H、I、J这5个字母的发音如下。 3、K、L、M、N、O这5个字母的发音如下。 4、P、Q、R、S、T这5个字母的发音如下。 5、U、V、W、X、Y、Z这6个字母的发音如下。...

[ai]: by, sky, fly, sky, cycle, bye [i]: friendly, lovely, snowy, sunny [j]: yes, yellow, yet, yeah by [baɪ] 【释义】 prep. 通过;被;依据;经由;在附近;在……之前 【短语】 by hand 用手 ; 用手工 ; 用体力 ; 用膂力 by far 得...

常见的有三种: [ɔ] hot, dog, box [əu] home, nose, go [^] son, love, money 字母o 发音规则【əu】【ɔ】 [^] o发长元音 【əu】(1)(辅音)+ o 结尾; (2) o + 辅音 + e ; (3)(辅音)+ oa/oe +(辅音)。 o 发...

见 http://www.yingyuwang.com/Article/ShowArticle.asp?ArticleID=383 http://twopig.spaces.live.com/blog/cns!6DE9662E843407EC!381.entry 很有用... 26个字母发音规律 a /ei/ name cake table /æ/ apple cat map am /α: / want dance /...

A a [ei] B b [bi:] C c [si:] D d [dVi:] E e [i:] F f [ef] G g [di:] H h [eitF] I i [ai] J j [di:] K k [ki:] L l [el] M m [em] N n [en] O o [Eu] P p [pi:] Q q [kju:] R r [a:] S s [es] T t [ti:] U u [ju:] V v [vi:] W w [5dQblju:]...

一、元音字母在重读音节中的读音 元音字母 读 音 例 词 a 在开音节中 [ei] name plane Jane baby cake 在闭音节中 [?] bag dad hat map black back e 在开音节中 [i:] he these me Chinese 在闭音节中 [e] bed let pen desk yes egg i 在开音节...

一、在重读开音节中: 1、[ju:],例如:student,英[ˈstju:dnt]、美[ˈstu:dnt] 2、[u:],在字母l、r、j之后,例如:blue,英[blu:]、美[blu] 二、在重读闭音节中: 1、[ʌ],例如:bus,英[bʌs],美[bʌs] 2、[ʊ],...

26个字母中发音有A的有A,J,K,H。 1、含有五个元音字母的最短的英语单词是dialogue(会话)。 2、不含任何元音字母的最短英语单词是by、my。 3、根据统计,单词中使用最多的字母是e,平均每八个中有一个。 4、用英语从一数到一百,会发现有一个...

26个英文字母及发音音标如下: A a [ei] B b [bi:] C c [si:] D d [di:] E e [i:] F f [ef] G g [d3i:] H h [eit∫] I i [ai] J j [d3ei] K k [kei] L l [el] M m [em] N n [en] O o [əu] P p [pi:] Q q [kju:] R r [ɑ:] S s [es] T t [ti:] ...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.mdsk.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com