mdsk.net
当前位置:首页 >> 4,MAtlAB写一个M文件设计一个函数,求某矩阵的最... >>

4,MAtlAB写一个M文件设计一个函数,求某矩阵的最...

a=[]; m=a(1,1); for i=1:size(a,1); for j=1:size(a,2); if a(i,j)

function [minvalue,minindex]=minxy(matrix) minvalue=inf; minindex=[nan nan]; for ii=1:size(matrix,1) for jj=1:size(matrix,2) if matrix(ii,jj)

function b=question(A) a=max(max(A)); [c,d]=find(A==a); b={a,[c,d]}; example: A=[1 6 4 6 7;6 3 8 3 3;3 8 8 2 8;5 8 6 3 5; 1 5 8 5 3] b=question(A); b{1} ans = 8 b{2} ans = 3 2 4 2 2 3 3 3 5 3 3 5 如果不允许用诸如max、find之类的...

% 存为 GetMyData.m function r = GetMyData(A,minv,maxv)% 取出A中大于minv而且小于maxv的数r = A(A>minv & A> A = randi([1 100],[5,7]) A = 10 4 19 76 12 23 90 83 44 49 28 50 76 96 70 39 45 68 96 26 55 32 77 65 66 35 51 14 96 80 71 1...

假设函数名为fun(可以自己改) 新建一个M文件,保存一下内容: function x=fun(A,n) x=A(:); id=find(A> A=[1 2 1 3;4 3 4 3;3 2 3 4];n=2; >> x=fun(A,n) 结果为 x = 4 3 2 3 2 4 3 3 3 4

这题目有点点问题。。 这个是四色猜想衍生出来的。。。但是证四色猜想如果不引入虚数根本无从下手。。。。。。所以他这题目首先要把1或-1的限制改为允许用NaN INF 。。虽然也是BUG级难题 但还算有解的方法。。。不过我在百度问答肯定帮不了你了...

很高兴为您解答这个问题,matlab中两个矩阵是可以直接相乘的,比如C=A*B。 如果要自己编程来实现,可以这样做。 function [C]=Mutiply_matrix(A,B) [m1,n1]=size(A); [m2,n2]=size(B); if(n1~=m2) C=[]; return C; end C=zeros(m1,n2); for i=1:...

可这样: function f1=objfun(x,y) D=[..];beta=[...]; f=D*x*beta-y; f1=sum(sum(f)); end

举个例子,希望有所帮助。代码function main() % By lyqmath clc; clear all; close all; A = [1 2 3; 4 5 6; 7 8 9] mA = GetMatrixMax(A)function mA = GetMatrixMax(A) % 获取矩阵的最大值 % 输入参数: % A——矩阵 % 输出参数: % mA——矩阵最...

函数文件matmult_20150101.m function matrixproduct = matmult_20150101(A, B)[m,n] = size(A);[x,y] = size(B);if(n~=x) disp(['矩阵维度不匹配']) returnendmatrixproduct = zeros(m,y);for i=1:m for j=1:y for k=1:n matrixproduct(i,j) = ...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.mdsk.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com