mdsk.net
当前位置:首页 >> PrivAtE SuB Form_CliCk() Dim A(5) As IntEgEr, B... >>

PrivAtE SuB Form_CliCk() Dim A(5) As IntEgEr, B...

a(1)=2 b(1)=2*2=4 a(2)=4 b(2)=4*2=8 a(3)=6 b(3)=6*2=12 a(4)=8 b(4)=16 for循环后i=5 b(5-2)=b(3)=12

定义静态变量,执行此过程时,该变量不会被初始化,而是保持上次调用此过程时的值。

第1题的输出结果是$$$ Tab[(n)]可选的 n 参数是在显示或打印列表中的下一个表达式之前移动的列数。 例如Print tab(10);"$",$将在第10列出现

把下面的代码复制到窗体的代码里,运行后单击窗体就可以了。 Private Sub Form_Click() Dim a() As Integer '空数组 Dim n As Integer Dim i As Integer Dim max As Integer '数组最大值下标 Dim min As Integer '数组最小值下标 Dim t As Integ...

Private Function fun(n As Integer, m As Integer) As Integer 首先先说下你的函数 其中 n 和 m 是按址传递的,也就是如果你在函数内改变了他的值,其真实的值也变了 begin: a=2,b=4 fun((a), b),先计算这个 n=n+m;其计算时为 a=a+b 这时a=6了,这...

NO. 1 3 NO. 2 5 NO. 3 2 NO. 4 1 NO. 5 1

private sub form_click() &&表单单击事件 Dim b As Integer,y As integer &&定义数组b为整型,y为整型 Call Mysub2(3,b) &&调用过程Mysub2,并传递参数3,b y=b:Call Mysub2(4,b) &&调用过程Mysub2,并传递参数4,b Print y+b &&输出Y+B的值 End Su...

答案1: Option Explicit Private Sub Form_click() Dim j As Integer For j = 13 To 17 If sushu(j) = True Then Print j & "是素数" End If Next j End Sub Private Function sushu(ByVal n As Long) As Boolean Dim i As Long For i = 2 To n...

分有点少啊,反正没事做,帮帮你吧 一、选择题 1、在VB中,用Sring来表示的数据类型是:(D ) A.长整型 B.字符型 C.逻辑型 D. 单精度型 2、...

private sub form_click( ) dim x as integer,y as integer x=3 y=2 call proc1(x,y) print x,y end sub 第一个答案 输出 两行 0 0 第...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.mdsk.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com