mdsk.net
当前位置:首页 >> C语言,使用指针作为函数参数,写一求数组中最大值和最小指的函数 >>

C语言,使用指针作为函数参数,写一求数组中最大值和最小指的函数

#include voidhanshu(int*arry,intsize,int*m,int*n) { *m=arry[0];*n=arry[1];for(inti=0;i{ if(arry[i]>*m) *m=arry[i];if(arry[i]*n=arry[i];} } intmain(intargc,constchar*argv[]){.inta[]={1,5,6,2,3,8,9,7,4,5};//定义一个十个数据的数组 intmax;//存放最大值 intmin;

for(m++;m<m+(n--);m++)改为for(m++;m<m+n;m++)n是不变的m增大就可以了

全局变量方式#include "stdio.h"#define n 5 int max;//定义在所有函数之外的变量叫全局变量//全局变量如果在一个函数改变,那么它的值也改变//影响到其它函数的值,从而达到传值的效果 void find(int *a) { int i; max=a[0]; for(i=0;i { if(max max=

if(*p<*(p+i)) p=p+i; if(*t>*(t+i)) t=t+i; 这一段有点问题 p和t一直在加 加到后来一准就出去了 改成:{ if(*p<a[i]) p=a+i; if(*t>a[i]) t=a+i; } P和t不参与数组的遍历

max=&a[i];是把指针max指向数组最大值,没有改变数组而*max=a[i];改变了数组,把max指针指向的值变为a[i]在进行t=*max; *max=*min; *min=t;交换之前,数组的值已经发生了变化

#include <stdio.h>#include <stdlib.h> void maxmin10(int a[10], int *max,int *min);/* run this program using the consolepauser or add your own getch, system("pause") or input loop */ int main(int argc, char *argv[]) { int a[10],max,min; max = 0;min =

参考如下程序段:void f(int *a, int N){int i, max, min;max=min=0;for(i=1; i<N; i++){ if(a[i]>a[max]) max=i; if(a[i]<a[min]) min=i;}i = a[max];a[max] = a[min];a[min] = i; }

#include<stdio.h>#include<stdlib.h> void max(int *p) { int i,max; max=*p; while(*++p) { if(*p>max) max=*p; } printf("最大数为:%d\n",max); } int main() { int a[10],i; printf("请连续输入10个数:"); for(i=0;i<10;i++) scanf("%d",&a[i]); max(a); system("pause"); return 0; }

C语言指针实现自定义函数求一维数组中的最大值和最小值?C语言指针实现自定义函数求一维数组 c语言如何实现多维整型数组的复制 答: 详情>> 2 C语言指针生成数组的方法 回答 2 3 c语言 如何写一

nt fMax(int *Pin, int Num) //数组首址,数组元素个数{ int i, maxx = -1; for (i=0;i<Num

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.mdsk.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com