mdsk.net
当前位置:首页 >> C语言编程:找出二维数组中的最大值最小值及其所在... >>

C语言编程:找出二维数组中的最大值最小值及其所在...

主体框架是设置一个大循环,遍历各行 设置两个变量数组,一个用于存储最大值的位置,一个用于存储最小值位置,如max[3],min[3]其中max[0],max[1],max[2]分别代表行号 列号,数值。 循环前,先给max min赋初值,默认到数组的第一个值。 在循环中,...

#include int main(){ int a[3][3],i,j,max,min; printf("请输入9个数\n"); for(i=0;i

输入时顺便判断一下就可以了: #include "stdio.h"int main(int argv,char *argc[]){int a[4][4],t,i,j;printf("任意16个整数:\n");for(j=0;j

#include main(){ int s[5][5],int t[5],min,max; int i,j; for(i=0;i

思路:先假设二维数组的第一个数就是最大数,在依次遍历二位数组,判断其是否大于最大数,大于最大数就替换掉最大数,并修改最大数的行列号。 参考代码: #includeint main(){int a[5][5],max,i,j,p,q;for(i=0;i

#include #include void maxp(int** ia,int r,int c,int* x,int* y,int* max) { *max=ia[0][0]; int i,j; for(i=0;i

#include #define ROW 3 #define COL 2 int main() { int a[ROW][COL]; int i,j,maxi,maxj,mini,minj,max,min; printf("请输入数组a:"); for(i=0;i

#include "stdio.h" int main() { int x[100],max,min,i,n; printf("输入整数个数:"); scanf("%d",&n); printf("输入一组正整数:"); scanf("%d",&x[0]); max=0;min=0; for(i=1;i

/* 输入 6 个整数:2 3 4 5 6 9 2 3 4 5 6 9 max : a[1][2] = 9 Press any key to continue */ #include int const M = 2;int const N = 3;void Show(int a[][N],int m) {int i,j;for(i = 0; i < m; ++i) {for(j = 0; j < N; ++j)printf("%3d ",a...

#include #define LEN 3 int main(int argc, const char *argv[]) { int a[LEN][LEN] = {{1,2,3}, {4,5,6}, {3,7,2}, }; int j; int max = 0; for(j = 0;j < LEN;j++){ if(a[j][0] > max){ max = a[j][0]; } } for(j = 0;j < LEN;j++){ if(a[j][...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.mdsk.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com