mdsk.net
当前位置:首页 >> C语言程序,利用函数调用:随机输入3个整型数,利... >>

C语言程序,利用函数调用:随机输入3个整型数,利...

#incudeint max(int x,int y) { return (x>y)?(x):(y); }void main() { int a,b,c,m; scanf("%d%d%d",&a,&b,&c); m=max(a,max(b,c)); printf("%d\n",m);}

#include void main() { int a,b,c; printf("请输入3个整型数据:"); scanf("%d%d%d",&a,&b,&c); if ((a>=b)&&(a>=c)) printf("最大的数是:%d\n",a); else if ((b>=a)&&(b>=c)) printf("最大的数是:%d\n",b); else printf("最大的数是:%d\n",c); }

#include void zds(int a,int b,int c); int main(void) { int i,j,k; printf(" 请输入3个整数(数与数之间用空格隔开):"); scanf("%d %d %d",&i,&j,&k); zds(i,j,k); return 0; } void zds(int a,int b,int c) { int temp; if(a{ temp=b; b=a; a=temp; } if(a{ temp=c; c=a; a=temp; } if(b{ temp=c; c=b; b=temp; } printf(" 输入的3个整数中最大值为:%d\n",a); }

#include int main() { int a=0,b=0,c=0; float ave =0; scanf("%d%d%d",&a,&b,&c); ave = (float)((a+b+c)/(3*1.0)); printf("Average of %d、%d and %d is %.2f\n",a,b,c,ave); }22 33 44 Average of 22、33 and 44 is 33.00 Press any key to continue

#include int b[4][3];void main(){ void convert(int a[3][4]); int i,j,a[3][4]; for(i=0;i

#include int main(void) { float num1,num2,num3; printf("请输入三个整数:"); scanf("%f%f%f",&num1,&num2,&num3); printf("三个数中最大的数是:%f\n",num1>(num2>num3?num2:num3)?num1:(num2>num3?num2:num3)); return 0; }

#include<stdio.h> int main() { int a,b,c; printf("输入三个数"); scanf("d%d%d%",acb,c); int t,k; t=a>b?a:b; k=t>c?t:c; printf("d%",k); return 0; }

#include "stdio.h" void main() { int a, b, c; int *pa = &a, *pb = &b, *pc = &c; printf("key in \"a\":"); scanf("%d", pa); printf("\n"); printf("key in \"b\":"); scanf("%d", pb); printf("\n"); printf("key in \"c\":"); scanf("%d", pc);

/* 请输入三个整数(逗号隔开): 23,65,91 91 65 23 press any key to continue */ #include void maxtmin(int *a,int *b,int *c) { if(*a > *b) { if(*b > *c) printf("%d %d %d\n\n",*a,*b,*c); else if(*a > *c) printf("%d %d %d\n\n",*a,*c,*b); else printf("%d

#include <stdlib.h>#include <stdio.h> void main() { int s[3]; int i,max; for(i=0;i<3;i++) scanf("%d",&s[i]); max = max_value(s); printf("MAX=%d\n",max); getchar(); getchar(); } int max_value(int *a) { if(a[0]<a[1]) { if(a[1]<a[2]) return a[2]; else return a[

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.mdsk.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com